Thứ năm, ngày 30 tháng 05 năm 2024

Ngày 23 tháng giêng

Chân phước Henricô Suso
linh mục (U 1366)

Lễ nhớ tự do

Phần chung thánh mục tử

Chân phước Henricô Suso (Seuze) sinh vào cuối thế kỷ XIII, tại Constance (Swabia, Đức) trong gia đình quý tộc. Năm 13 tuổi, người gia nhập Dòng tại tu viện quê nhà. Người là đồng liêu với tôn sư Eckhart và Gioan Tauler theo trường phái linh đạo được mang tên “các nhà thần bí sông Rhine”. Người có lòng sùng kính Đức Khôn Ngoan và cuộc khổ nạn của Đức Kitô. Cha viết nhiều tác phẩm nổi tiếng, trong đó, người chủ trương khổ chế và kết hiệp với Thiên Chúa qua việc suy gẫm những đau khổ của Đức Kitô. Người nổi bật về đức khiêm nhường, lòng bác ái và nhiệt thành yêu mến Đức Giêsu nên đã khắc tên trên ngực của mình. Người qua đời ngày 25 tháng 1 năm 1366, tại Ulm. Ngày 22 tháng 4 năm 1831, Đức Grêgôriô XVI chuẩn y việc tôn kính người.

Lời nguyện

Lạy Thiên Chúa là Đấng khôn ngoan vô lường, Chúa đã ban cho chân phước Henricô được ơn bước theo Con Chúa bằng việc khổ chế thân xác. Ước chi chúng con biết kết hiệp với Đức Kitô chịu khổ nạn, hầu nhận được sự ủi an vĩnh cửu nơi Người. Chúng con cầu xin…