Thứ năm, ngày 13 tháng 06 năm 2024

Ngày 28 tháng tư

Thánh Louis Marie Grignion de Monfort
linh mục, Dòng Ba Đa Minh (1673 – 1716)

lễ nhớ tự do

Phần chung thánh mục tử hoặc thánh tu sĩ

Thánh Louis Marie sinh ngày 31 tháng 1 năm 1673 tại thị trấn Monfort (Bretagne, Pháp). Năm 1700, người lãnh tác vụ linh mục tại Paris và tuyên khấn Dòng Ba Đa Minh. Năm 1706, khi đi hành hương sang Rôma, người được Đức giáo hoàng Clêmentê XI ban tước hiệu “thừa sai tông tòa”(missionarius apostolicus). Người rảo khắp miền Tây nước Pháp để rao giảng về mầu nhiệm của Đấng Khôn Ngoan Hằng Hữu, về mầu nhiệm Nhập thể và khổ nạn của Chúa Kitô. Người nhiệt thành rao giảng kinh Mân côi, và nổi tiếng về cuốn sách “Thành thực sùng kính Mẹ Maria” trong đó người trình bày con đường nhờ Mẹ Maria để đến với Chúa Giêsu. Người thành lập một dòng các giáo sĩ, một dòng các tu huynh và cùng với chân phước Marie Louise Trichet lập dòng “Con cái Đấng Khôn Ngoan”. Người qua đời ngày 28 tháng 4 năm 1716, tại Saint Laurent-sur-Sévres thuộc giáo phận Lucon và được Đức Piô XII tuyên phong hiển thánh ngày 20 tháng 7 năm 1947.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã muốn hướng dẫn Louis Maria linh mục, cùng Đức Trinh Nữ đi vào con đường cứu độ và yêu thương của Đức Kitô. Xin cho chúng con noi gương thánh nhân, suy gẫm các mầu nhiệm tình thương của Chúa, và không mệt mỏi chăm lo xây dựng Hội thánh Chúa. Chúng con cầu xin…

Hoặc

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã làm cho thánh Louis Maria linh mục, trở thành chứng nhân và thầy dạy tuyệt vời về việc tận hiến cho Đức Kitô Con Chúa qua tay Thánh Mẫu Người. Xin cho chúng con biết theo cùng một con đường thiêng liêng ấy, để có thể không ngừng mở mang Nước Chúa. Chúng con cầu xin…