Thứ hai, ngày 22 tháng 07 năm 2024

Ngày 21 tháng năm

Chân phước Giaxintô Maria Cormier
linh mục (1832 – 1916)

lễ nhớ tự do

Phần chung thánh mục tử hoặc thánh tu sĩ

Chân phước Giaxintô sinh năm 1832, tại Orléans (Pháp). Vừa thụ phong linh mục năm 1856, người xin gia nhập Dòng Anh Em Giảng thuyết tại Flavigny. Sau đó người tuyên khấn trọng thể ở Rôma và được cha tổng quyền Jandel chọn làm thư ký. Mặc dầu sức khỏe yếu ớt, người được giao phó nhiều chức vụ: huấn luyện các tập sinh ở Corse, bốn lần làm bề trên tu viện và ba lần làm giám tỉnh Toulouse. Được gọi về Rôma làm cố vấn cho bề trên tổng quyền Fruhwirth, cha được Tòa thánh mời làm cố vấn cho bộ Giáo lý đức tin và bộ Truyền giáo. Trong thời gian làm bề trên tổng quyền từ năm 1904 đến năm 1916, người cổ võ cầu nguyện và học hành trong Dòng, và đã viết nhiều tác phẩm liên quan đến việc khổ chế và hạnh các thánh để đào tạo các thành phần khác nhau thuộc gia đình Đa Minh. Đặc biệt người đã hợp tác vào việc thành lập hai Hội dòng nữ Đa Minh.

Cha qua đời ngày 17 tháng 12 năm 1916 ở Rôma và được an táng ở nhà thờ thánh Đa Minh và thánh Sistô thuộc đại học Angelicum. Ngày 20 tháng 11 năm 1994, Đức Gioan Phaolô II phong chân phước cho người. Lễ kính hôm nay trùng vào ngày cha được bầu làm bề trên tổng quyền năm 1904.

Lời nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chân phước Giaxintô Maria được các ơn hiếu thảo và hướng dẫn cùng với lòng yêu mến đạo lý. Nhờ mẫu gương và lời chuyển cầu của người, xin cho dân Chúa luôn được hướng dẫn bởi những nhà lãnh đạo khôn ngoan và nhiệt thành. Chúng con cầu xin…